Hysbysebiad Preifatrwydd

Mae’r wefan hon yn cael ei weithredu gan YSGOL MAES GARMON. Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac rydym yn annog chi i darllen y polisi hwn yn ofalus iawn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am:

 • Pwy ydym ni,
 • Sut a pham rydym yn casglu, storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol,
 • Eich hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol,
 • Sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio os oes gennych gŵyn.

Pwy ydym ni:

Mae YSGOL MAES GARMON (‘ni’) yn casglu, defnyddio ac yn gyfrifol am wybodaeth bersonol benodol amdanoch. Pan fyddwn yn gwneud hynny, cawn ein rheoleiddio o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol sy’n gymwys ar draws yr Undeb Ewropeaidd (gan gynnwys y Deyrnas Unedig) ac rydym yn gyfrifol fel ‘ rheolwr’ y wybodaeth bersonol honno at ddibenion y cyfreithiau hyn.


Y wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu a’i defnyddio:

 1. a) Gwybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu i ni

Rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol ganlynol a roddwyd i ni: 

 • Enw
 • Cyfeiriad E-bost

Mae rhai enghreifftiau o’r adegau pan fyddwn yn casglu’r wybodaeth hon yn cynnwys:

 • Ffurflenni cyswllt,
 • E-byst.
 1. b) Gwybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu am drydydd partïon.

Os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni am berson arall, rydych yn cadarnhau bod y person arall wedi’ch penodi i weithredu ar ei ran a chytunodd eich bod:

 • Yn cydsynio ar eu rhan i brosesu eu data  personol;
 • Yn derbyn unrhyw hysbysiadau diogelu data ar eu rhan.
 • Yn cydsynio ar eu rhan i drosglwyddo eu data  personol dramor.
 1. c) Cwcis a thechnolegau tebyg

Ffeil destun fach yw cwci sy’n cael ei rhoi ar eich cyfrifiadur neu ddyfais electronig pan fyddwch yn cyrchu ein gwefan. Mae technolegau tebyg yn cynnwys traethau gwe, tagiau gweithredu, gwrthrychau lleol a rennir (‘cwcis fflach’) a gifs un picsel. Gellir defnyddio technolegau o’r fath i olrhain gweithredoedd a gweithgareddau defnyddwyr, ac i storio gwybodaeth amdanynt. Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn a/neu dechnolegau tebyg ar y wefan hon.

Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i fonitro a/neu  gasglu’r wybodaeth ganlynol:

 • Sawl gwaith y bydd defnyddiwr yn ymweld â’r safle
 • Pa dudalennau y mae defnyddiwr yn ymweld â hwy

Mae’r wybodaeth hon  yn  ein  helpu i adeiladu proffil o’n defnyddwyr. Gall rhywfaint o’r wybodaeth hon gael ei chrynhoi neu ei hagregu neu’n ystadegol, sy’n golygu na fyddwn yn gallu eich adnabod yn unigol.

Yn ogystal, dylid nodi y gallai ein cwcis neu dechnolegau tebyg fod yn eiddo i drydydd partïon a fydd hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol am ein cwcis neu dechnolegau tebyg a’u rheoli.

Y  tro cyntaf y byddwch yn defnyddio ein gwefan byddwn yn gofyn a ydych yn cydsynio i’n defnydd o gwcis. Os na wnewch hynny, ni fydd cwcis yn cael eu defnyddio. Ar ôl hynny gallwch optio allan o ddefnyddio cwcis ar unrhyw adeg neu gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae’r gwefannau isod yn dweud wrthych sut i dynnu cwcis o eich porwr. Fodd bynnag, efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithredu o ganlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth am  gwcis yn gyffredinol ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.


Sut rydym yn  defnyddio’ch gwybodaeth bersonol:

Rydym yn casglu gwybodaeth am ein defnyddwyr at y dibenion canlynol:

 • Eich adnabod a rheoli unrhyw gysylltiadau sydd gennych â’n Carfannau.
 • Prosesu eich ceisiadau.
 • Cynnal ymchwil.
 • Dadansoddiad ystadegol a dadansoddi ymddygiad.

 Gyda phwy caiff eich gwybodaeth ei rhannu

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda:

 • Asiantaethau gorfodi’r gyfraith mewn cysylltiad ag unrhyw ymchwiliad i helpu i atal gweithgarwch anghyfreithlon

Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol i chi gydag unrhyw drydydd parti arall.


A oes rhaid i wybodaeth bersonol gael ei darparu gennych chi, ac os felly pam

   Mae angen darparu’r wybodaeth ganlynol gennych:

 • Enw
 •  Cyfeiriad E-bost

 Mae hyn er mwyn ein galluogi i wneud y canlynol:

 •  Enw – Adnabodwch chi yn ein systemau a gallu  eich cysylltu â’r  myfyriwr/athro/mamber staff cywir.
 • E-bost – Fel y gallwn barhau i gadw mewn cysylltiad â chi, p’un ai i gyflawni cais neu i holi am eich anghenion.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwch  yn casglu gwybodaeth  gennych, a yw’n ofynnol i  chi ddarparu’r wybodaeth i ni.


Am ba hyd y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnodau canlynol:

 • Enw, cyfeiriad e-bost – Cedwir am flwyddyn

 Nid yw’r cyfnodau hyn yn hwy nag sy’n angenrheidiol ym mhob achos.


Rhesymau y gallwn gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol

   Rydym yn dibynnu ar y canlynol fel y sail gyfreithlon ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol:

 • Contract
 • Buddiannau cyfreithlon

  Dyma’r buddiannau cyfreithlon y dibynnir arnynt:

 • Cadwch mewn cysylltiad â chi ynglŷn â  digwyddiad rydych wedi cofrestru/gwneud cais amdano.

Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Mae gennym fesurau diogelwch priodol ar waith i atal gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli’n ddamweiniol, neu ei defnyddio neu ei defnyddio mewn ffordd anawdurdodedig. Rydym yn cyfyngu mynediad i’ch gwybodaeth bersonol i’r rhai sydd ag angen busnes gwirioneddol i’w adnabod. Dim ond mewn modd awdurdodedig y bydd y rhai sy’n prosesu eich gwybodaeth yn gwneud hynny ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Byddwn hefyd yn defnyddio mesurau technolegol a threfniadol i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Mae gennym hefyd weithdrefnau ar waith i ddelio ag  unrhyw achos tybiedig o dorri diogelwch data. Byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol o achos tybiedig o dorri diogelwch data  pan fo’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Yn wir, er y byddwn yn defnyddio pob ymdrech resymol i sicrhau eich data personol, wrth ddefnyddio’r wefan rydych yn cydnabod nad yw’r defnydd o’r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel ac ar gyfer hyn rheswm na allwn warantu diogelwch neu uniondeb unrhyw ddata personol a drosglwyddir gennych chi neu i chi drwy’r rhyngrwyd.


Trosglwyddo eich gwybodaeth allan o’r AEE

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i’r AEE ar unrhyw adeg.


Pa hawliau  sydd gennych?

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol mae gennych nifer o hawliau pwysig yn  rhad ac am ddim. I grynhoi, mae’r rheini’n cynnwys hawliau i:

 •  Prosesu gwybodaeth a thryloywder yn deg ynghylch sut rydym yn  defnyddio’ch gwybodaeth bersonol.
 • Mynediad i’ch gwybodaeth bersonol ac  at  wybodaeth atodol benodol arall  y mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn eisoes wedi’i chynllunio i fynd  i’r afael â hi.
 • Ei gwneud yn ofynnol  i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn eich gwybodaeth sydd gennym.
 • Ei gwneud yn  ofynnol i ddileu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chi mewn rhai sefyllfaoedd.
 • Derbyn y wybodaeth bersonol sy’n  ymwneud â chi yr ydych  wedi’i darparu i ni, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac y gellir ei ddarllen gan beiriant, a chael yr hawl i drosglwyddo’r data hynny i fformat trydydd parti mewn rhai sefyllfaoedd
 • Gwrthwynebu ar unrhyw adeg i brosesu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chi ar gyfer marchnata uniongyrchol.
 • Gwrthwynebu penderfyniadau sy’n cael eu gwneud drwy ddulliau awtomataidd sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol sy’n eich poeni neu sy’n effeithio’n sylweddol arnoch yn yr un modd.
 • Gwrthwynebu mewn rhai sefyllfaoedd eraill i’n gwaith parhaus o brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Fel arall, cyfyngwch ar ein prosesu o’ch gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o’r hawliau hynny, gan gynnwys yr amgylchiadau y maent yn gymwys ynddynt, gweler y Canllawiau gan Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU ar hawliau unigolion  o dan y  Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (http://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/)


Sut i gwyno

Gobeithiwn y gallwn ddatrys unrhyw ymholiad neu bryder a godwch  am ein defnydd o’ch gwybodaeth. Mae croeso i chi gysylltu â ni ynghylch unrhyw faterion neu alwadau drwy e-bostio swyddfa@ymg.cymru neu ffonio 01352 750678.


Mae’r  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol hefyd yn rhoi’r hawl i chi gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio, yn enwedig yn yr Undeb Ewropeaidd (neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd) lle rydych chi’n gweithio, fel arfer yn byw neu lle digwyddodd unrhyw achos honedig o dorri cyfreithiau diogelu data. Yr  awdurdod goruchwylio yn y DU yw’r  Comisiynydd Gwybodaeth y gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/concerns/ neu dros y ffôn: 0303 123 1113.


Newidiadau i’r  polisi preifatrwydd

Cyhoeddwyd y polisi preifatrwydd hwn  ar 08/03/2022 a’i ddiweddaru ddiwethaf  ar 08/03/2022.

Efallai y byddwn yn newid y polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Dylech wirio’r polisi hwn yn achlysurol i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r  fersiwn ddiweddaraf a fydd yn berthnasol bob tro y byddwch yn cyrchu’r wefan hon. Byddwn hefyd yn ceisio hysbysu defnyddwyr am unrhyw newidiadau drwy:

 • Trwy hysbysiad yn adran newyddion y